Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Наказ 39


ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

26.04.2010                                    м. Запоріжжя                                   № 39

 

 

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Запорізькій області
27.04.2010 за № 9/1410

 

Про затвердження Положення про проведення щорічного конкурсу серед представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду

Відповідно до Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Положення про Державний архів Запорізької області, затвердженого розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 28.11.2007 № 407 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області», з метою висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого Української держави та Запорізької області, оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду, які зберігаються в місцевих архівних установах Запорізької області

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення щорічного конкурсу серед представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду.
2. Відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (Білець С.Т.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Запорізькій області.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л.

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

Директор                                                                              О.С. Тедєєв

65-річчя Великої Перемоги

До 65-річчя Великої Перемоги
     
Державний архів Запорізької області розпочав цикл радіопередач на обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії «Народна війна. 1941-1945. Архіви свідчать.» до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. В ефірі обласного радіо вийшли 3 радіопередачі (вийшли в ефірі 2, 9 та 12 квітня). Підготовка та проведення циклу радіопередач на обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії «Народна війна. 1941-1945. Архіви свідчать.» до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років продовжується, планується щотижня проводити радіопередачі до кінця 2010 року.

 

       19 квітня 2010 року у Державному архіві Запорізької області відкрито виставку до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

Положення 17

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державного

архіву Запорізької області

23.02.2010 № 17

 

 

 

Зареєстровано в Головному управлінні

юстиції у Запорізькій області

25.02.2010 за № 4/1405

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертно-перевірну комісію

Державного архіву Запорізької області

 

1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004, Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 17.12.2007 № 184, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2008 за № 14/14705, Державний архів Запорізької області  (далі –Державний архів) утворює експертно-перевірну комісію (далі – ЕПК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду (далі – НАФ) або вилученням документів з нього, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, а також експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, що перебувають у державній чи комунальній власності, експертно-оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності (далі – комісії з проведення експертизи цінності документів).

 

2. ЕПК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕПК затверджуються директором Державного архіву, після чого є обов’язковими для виконання всіма архівними установами, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву.

3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України (далі – Держкомархів), наказами Державного архіву та цим Положенням.

 

4. До складу ЕПК, який затверджується директором Державного архіву, входять фахівці з архівної справи, представники наукових установ і творчої громадськості, інші фахівці відповідно до профілю Державного архіву.

Головою ЕПК призначається заступник директора Державного архіву, а секретарем – головний спеціаліст відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву.

Голова ЕПК організовує роботу комісії згідно з річним планом, затвердженим директором Державного архіву, і звітує про проведену роботу.

Секретар ЕПК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів Державного архіву та архівних установ області рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

 

5. Основними завданнями ЕПК є:

 

науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;

розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;

перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної комісіями з проведення експертизи цінності документів.

 

6. ЕПК приймає рішення про:

 

схвалення і подання на затвердження директора Державного архіву списків джерел формування НАФ, які перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, складених державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями, музеями, бібліотеками (далі – юридичні особи), що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад), та подання таких описів справ на затвердження керівника юридичної особи;

погодження:

описів справ з особового складу юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

номенклатур справ юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та експертні комісії юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування Державного архіву;

актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву, а також юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад;

схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, погодження описів справ з особового складу, номенклатур справ, інструкцій з діловодства Державного архіву та подання таких документів на затвердження директора Державного архіву;

схвалення і подання на погодження з Центральною експертно-перевірною

комісією Держкомархіву (далі – ЦЕПК):

актів про вилучення з НАФ документів, що зберігаються в Державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються у Державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

схвалення проектів визначення рангу документів НАФ та подання на затвердження директора Державного архіву актів грошової оцінки документів, що зберігаються у Державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), у юридичних та фізичних осіб;

внесення до НАФ:

документів, що зберігаються у фізичних осіб;

документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.

 

7. ЕПК має право:

контролювати дотримання юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), установлених правил проведення експертизи цінності документів;

вимагати від юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), розшуку відсутніх документів НАФ, документів з особового складу та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

одержувати від юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), відомості та висновки, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

під час розгляду описів справ постійного зберігання та з особового складу

вимагати надання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

інформувати керівників юридичних осіб з питань діяльності їх комісій з проведення експертизи цінності документів;

заслуховувати на засіданнях інформацію керівників юридичних осіб та їх комісій з проведення експертизи цінності документів про якість оформлення документів і формування справ, стан упорядкування, обліку та зберігання документів;

запрошувати на засідання консультантів і експертів фахівців юридичних осіб та членів їх комісій з проведення експертизи цінності документів;

інформувати керівництво Державного архіву з питань, що входять до компетенції ЕПК.

 

8. Засідання ЕПК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються правоможними, якщо присутність членів комісії становить дві третини складу.

Рішення ЕПК з проведення експертизи цінності документів приймаються більшістю голосів, оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК директором Державного архіву.

У разі відмови директора Державного архіву затвердити протокол засідання ЕПК її голова може звернутися із скаргою до ЦЕПК, рішення якої є остаточним.

 

 

 

 

Заступник директора Державного

архіву Запорізької області,

голова експертно-перевірної комісії                                           О.Л. Пилявська

Наказ 17

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

23.02.2010                                м. Запоріжжя                                                   № 17

 

 

Про затвердження Положення

про експертно-перевірну комісію

Державного архіву Запорізької

області

 

 

Зареєстровано в Головному управлінні

юстиції у Запорізькій області

25.02.2010 за № 4/1405

 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004, Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 17.12.2007 № 184, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.01.2008 за № 14/14705,  Положення про Державний архів Запорізької області, затвердженого розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 28.11.2007 № 407

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву Запорізької області, що додається.

 

2. Відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (Білець С.Т.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Запорізькій області.

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Державного архіву Запорізької області Пилявську О.Л.

 

 

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

 

 

 

Директор                                                                                                     О.С. Тедєєв

Вакансії

УВАГА!!!

Наказ 16

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

23.02.2010                                    м. Запоріжжя                                           № 16

 

 

Про визнання таким, що

втратив чинність, наказ

Державного архіву Запорізької

області від 15.07.2003 № 22

 

 

Зареєстровано в Головному управлінні

юстиції у Запорізькій області

25.02.2010 за № 3/1404

 

Відповідно до підпункту 8.3 пункту 8 Положення про Державний архів Запорізької області, яке затверджено розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 28.11.2007 № 407 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області», з метою упорядкування власних нормативних актів, приведення їх у відповідність до чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного архіву Запорізької області від 15.07.2003 № 22 «Про затвердження вартості робочої години по наданню платних послуг», який зареєстровано в Запорізькому обласному управлінні юстиції 02.09.2003 за № 76/910.

 

2. Відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (Білець С.Т.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Запорізькій області.

 

         3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

 

Директор                                                                              О.С. Тедєєв

 

 

 

До Дня Соборності України (Продовження)

[На попередню сторінку]

22.01.2014

З історії становлення Української державності на Запоріжжі в 1917 – 1919 рр.

До дня Соборності та Свободи України (22 січня).

 

 

8 вересня 1917р.

Список присутніх від українських організацій на з’їзді Української повітової ради в місті Олександрівськ

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 17, 17 зв.

Список присутніх від українських організацій на з’їзді Української повітової ради в місті Олександрівськ

Список присутніх від українських організацій на з’їзді Української повітової ради в місті Олександрівськ

 

18 вересня 1917р.

Протокол засідання президій українських організацій міста Олександрівськ. Розгляд питань про характер, функції та завдання президій українських організацій

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 19, 19 зв.

Протокол засідання президій українських організацій міста Олександрівськ. Розгляд питань про характер, функції та завдання президій українських організацій

Протокол засідання президій українських організацій міста Олександрівськ. Розгляд питань про характер, функції та завдання президій українських організацій

 

21 вересня 1917р.

Протокол об’єднаного засідання повітової ради, партій соціал-демократів і соціалреволюціонерів у присутності членів Української Центральної Ради в місті Олександрівськ. Розгляд питань: відношення до Української Центральної Ради та її секретаріату, формування вільного козацтва.

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 20, 20 зв.

Протокол об’єднаного засідання повітової ради, партій соціал-демократів і соціалреволюціонерів у присутності членів Української Центральної Ради в місті Олександрівськ. Розгляд питань: відношення до Української Центральної Ради та її секретаріату, формування вільного козацтва.

Протокол об’єднаного засідання повітової ради, партій соціал-демократів і соціалреволюціонерів у присутності членів Української Центральної Ради в місті Олександрівськ. Розгляд питань: відношення до Української Центральної Ради та її секретаріату, формування вільного козацтва.

 

10 листопада 1917р.

Протокол загальних зборів українців в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про російські установчі збори, 3 Універсал Центральної Ради

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 25, 26.

Протокол загальних зборів українців в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про російські установчі збори, 3 Універсал Центральної Ради

Протокол загальних зборів українців в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про російські установчі збори, 3 Універсал Центральної Ради

Протокол загальних зборів українців в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про російські установчі збори, 3 Універсал Центральної Ради

Протокол загальних зборів українців в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про російські установчі збори, 3 Універсал Центральної Ради

 

15 грудня 1917р.

Доповідь міського голови міста Олександрівськ на засіданні міської думи про збройний конфлікт, що виник між військовими формуваннями моряків, українських військ, казаків-дончан та кримчан у місті Олександрівськ.

.

ДАЗО, ф. р-2030, оп. 2, спр. 42, арк. 7-8.

Доповідь міського голови міста Олександрівськ на засіданні міської думи про збройний конфлікт, що виник між військовими формуваннями моряків, українських військ, казаків-дончан та кримчан у місті Олександрівськ.

Доповідь міського голови міста Олександрівськ на засіданні міської думи про збройний конфлікт, що виник між військовими формуваннями моряків, українських військ, казаків-дончан та кримчан у місті Олександрівськ.

Доповідь міського голови міста Олександрівськ на засіданні міської думи про збройний конфлікт, що виник між військовими формуваннями моряків, українських військ, казаків-дончан та кримчан у місті Олександрівськ.

Доповідь міського голови міста Олександрівськ на засіданні міської думи про збройний конфлікт, що виник між військовими формуваннями моряків, українських військ, казаків-дончан та кримчан у місті Олександрівськ.

 

Джерела та література

1. Шульгин О. Політика (Державне будівництво України і міжнародні справи): Статті, промови, документи. – К., 1918. – С. 17.

2. Українська революція і державність (1917-1920 рр.). – К., 1998. – С. 147.

3. Там само. – С. 149.

 

[На попередню сторінку]

Спілка архівістів

Спілка архівістів України

САУ створено у 1991 р. як добровільну незалежну всеукраїнську громадську творчу організацію, що об'єднує архівістів, істориків, документознавців, інших громадян на основі спільних інтересів задля реалізації статутних завдань. Вона покликана сприяти розвитку архівної справи в Україні, задоволенню й захисту соціальних, наукових, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів її членів.

Виконуючи статутні завдання, Спілка веде видавничу, виставкову та міжнародну діяльність, підтримує тісні творчі контакти з об'єднаннями істориків-архівістів Росії, Білорусі, Польщі, Угорщини, Канади, Румунії, прагне до взаємовигідного спілкування та участі в розробці спільних проектів.

Щорічно відбуваються робочі зустрічі представників САУ з іноземними колегами. Серед найбільш резонансних результатів міжнародної співпраці Спілки слід відзначити: отримання Держархівом Хмельницької області двох грантів посла США в Україні для ліквідації наслідків пожежі у Кам'янець-Подільському архіві та проведення міжнародного семінару-практикуму за участі українських, американських та польських фахівців-реставраторів (2004, 2005 рр.), доповідь заступника Голови САУ на Міжнародному конгресі архівів у Відні (2004 р.), першу українсько-угорську Міжнародну конференцію архівістів "Актуальні проблеми створення довідкового апарату архівів та дослідження архівної україніки й архівної гунгаріки" (м. Ужгород, Закарпатська область; 2005 р.), участь делегації українських архівістів у роботі XVI Міжнародного конгресу архівів "Архіви, управління та розвиток: відображення майбутнього суспільства" (м. Куала-Лумпур, Малайзія; 2008 р.), що стала можливою за підтримки Державного комітету архівів України.

Практика міжнародної архівної співпраці сприяє ефективному обміну досвідом, зокрема, з таких важливих для всієї світової архівної спільноти питань як інформатизація галузі, формування баз даних, захист державних інтересів у галузі використання ретроспективної інформації, підготовка архівних довідників та наукових видань. Спільні проекти з іноземними колегами допомагають виявляти та поповнювати фонди українських держархівів документами зарубіжної україніки, - документами, що з об'єктивних причин історичного розвитку України опинилися на території інших держав. Таким чином копії унікальних документів стають доступними для української громадськості. Зі свого боку, українські архівісти також сприяють виявленню в українських архівах документів зарубіжної полоніки, гунгаріки, росіки тощо.

Активно працюють окремі регіональні осередки САУ. Так, за участі членів місцевого осередку Спілки у Закарпатській області підготовлено та видано перший в Україні збірник архівних документів про Карпатську Україну (2009 р.), за рахунок румунської сторони українською та румунською мовами видано Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області (2004 р.). У рамках домовленостей Рівненської обласної організації Спілки архівістів України з Генеральним консульством Польщі у Львові видано друком науковий збірник "Волинь історична" (2007 р.), наразі готується наступний випуск видання.

Місцевий осередок всеукраїнської громадської організації САУ в Запорізькій області створено на загальних зборах колективу Державного архіву Запорізької області 10.07.2009. Членами місцевого осередку САУ є працівники Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.

 

Адміністративні послуги

Адміністративні послуги

Відповідно до Указу Президента України від 03.07.2009 № 508 «Про заходи із забезпечення прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», на виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 31.08.2009 № 294 «Про заходи із забезпечення прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг» було підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2009 № 438 «Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з надання інформаційних документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб, яка надається Державним архівом Запорізької області». Текст розпорядження.