image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Изменить размер шрифта

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Методические рекомендации по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов

Баннер

Голодомор 1932-1933 годов

Баннер

Ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне

Баннер

Архивы к 200-летнему юбилею Великого Кобзаря

Баннер

Я маю право!

Баннер

Полезные ссылки:

Положення 17

Внимание, откроется в новом окне. ПечатьE-mail

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державного

архіву Запорізької області

23.02.2010 № 17

 

 

 

Зареєстровано в Головному управлінні

юстиції у Запорізькій області

25.02.2010 за № 4/1405

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертно-перевірну комісію

Державного архіву Запорізької області

 

1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004, Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 17.12.2007 № 184, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2008 за № 14/14705, Державний архів Запорізької області  (далі –Державний архів) утворює експертно-перевірну комісію (далі – ЕПК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду (далі – НАФ) або вилученням документів з нього, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, а також експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, що перебувають у державній чи комунальній власності, експертно-оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності (далі – комісії з проведення експертизи цінності документів).

 

2. ЕПК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕПК затверджуються директором Державного архіву, після чого є обов’язковими для виконання всіма архівними установами, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву.

3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України (далі – Держкомархів), наказами Державного архіву та цим Положенням.

 

4. До складу ЕПК, який затверджується директором Державного архіву, входять фахівці з архівної справи, представники наукових установ і творчої громадськості, інші фахівці відповідно до профілю Державного архіву.

Головою ЕПК призначається заступник директора Державного архіву, а секретарем – головний спеціаліст відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву.

Голова ЕПК організовує роботу комісії згідно з річним планом, затвердженим директором Державного архіву, і звітує про проведену роботу.

Секретар ЕПК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів Державного архіву та архівних установ області рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

 

5. Основними завданнями ЕПК є:

 

науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;

розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;

перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної комісіями з проведення експертизи цінності документів.

 

6. ЕПК приймає рішення про:

 

схвалення і подання на затвердження директора Державного архіву списків джерел формування НАФ, які перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, складених державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями, музеями, бібліотеками (далі – юридичні особи), що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад), та подання таких описів справ на затвердження керівника юридичної особи;

погодження:

описів справ з особового складу юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

номенклатур справ юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та експертні комісії юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування Державного архіву;

актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву, а також юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад;

схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, погодження описів справ з особового складу, номенклатур справ, інструкцій з діловодства Державного архіву та подання таких документів на затвердження директора Державного архіву;

схвалення і подання на погодження з Центральною експертно-перевірною

комісією Держкомархіву (далі – ЦЕПК):

актів про вилучення з НАФ документів, що зберігаються в Державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються у Державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

схвалення проектів визначення рангу документів НАФ та подання на затвердження директора Державного архіву актів грошової оцінки документів, що зберігаються у Державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), у юридичних та фізичних осіб;

внесення до НАФ:

документів, що зберігаються у фізичних осіб;

документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.

 

7. ЕПК має право:

контролювати дотримання юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), установлених правил проведення експертизи цінності документів;

вимагати від юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), розшуку відсутніх документів НАФ, документів з особового складу та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

одержувати від юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), відомості та висновки, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

під час розгляду описів справ постійного зберігання та з особового складу

вимагати надання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

інформувати керівників юридичних осіб з питань діяльності їх комісій з проведення експертизи цінності документів;

заслуховувати на засіданнях інформацію керівників юридичних осіб та їх комісій з проведення експертизи цінності документів про якість оформлення документів і формування справ, стан упорядкування, обліку та зберігання документів;

запрошувати на засідання консультантів і експертів фахівців юридичних осіб та членів їх комісій з проведення експертизи цінності документів;

інформувати керівництво Державного архіву з питань, що входять до компетенції ЕПК.

 

8. Засідання ЕПК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються правоможними, якщо присутність членів комісії становить дві третини складу.

Рішення ЕПК з проведення експертизи цінності документів приймаються більшістю голосів, оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК директором Державного архіву.

У разі відмови директора Державного архіву затвердити протокол засідання ЕПК її голова може звернутися із скаргою до ЦЕПК, рішення якої є остаточним.

 

 

 

 

Заступник директора Державного

архіву Запорізької області,

голова експертно-перевірної комісії                                           О.Л. Пилявська