Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державного архіву

Запорізької області

 

13.09.2011 № 51

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

у Державному архіві Запорізької області


 

 1. Відповідно до цього Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області (далі – Порядок проведення конкурсу) проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців п’ятої – шостої категорій у Державному архіві Запорізької області (далі – архів), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

 

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

 

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців утворюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом архіву.


4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в архіві, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

 

5. Рішення про проведення конкурсу приймається директором архіву за наявності вакантної посади державного службовця.

 

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 

визнані в установленому порядку недієздатними;

 

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

 

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

 

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

 

в інших випадках, установлених законами.

 

7. Особи, які подали необхідні документи до архіву для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

 

8. Конкурс проводиться поетапно:

 

1) публікація оголошення архіву про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

 

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

 

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

 

9. Оголошення про проведення конкурсу опубліковується в пресі або поширюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводиться до відома працівників архіву.

 

10. В оголошенні про проведення конкурсу вказуються такі відомості:

 

1) найменування, місцезнаходження, адреса та номери телефонів архіву;

 

2) назва вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається провідним спеціалістом з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (далі – провідний спеціаліст);

 

3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

 

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

 

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття директором архіву рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку проведення конкурсу в межах архіву конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

 12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії архіву такі документи:

 

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

 

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

 

дві фотокартки розміром 4х6 см;

 

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

 

відомості про майно, доходи, витрати, зобовязання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

 

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену провідним спеціалістом;

 

довідку про стан здоровя;

 

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

 

Особи, які працюють в архіві, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

 

 13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 

15. Провідний спеціаліст перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

 

16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм письмово повідомляється провідним спеціалістом з відповідним обґрунтуванням.

 

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 

Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

 

17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи архіву.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

18. Іспит проводиться конкурсною комісією архіву, в якому оголошено конкурс, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

 

19. Провідний спеціаліст за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення в телефонному режимі або у письмовому виді.

 

20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

 

21. Порядок проведення іспиту у Державному архіві Запорізької області та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки архіву та його структурних підрозділів затверджується директором архіву, відповідно до цього Порядку проведення конкурсу та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668.

 

22. Кандидати, які не склали іспит не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

23. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.


24. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву архіву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

 

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

 

25. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

 

26. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 її складу.

 

27. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

У рішенні комісії, що подається директору архіву обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

 

28. Засідання конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається директору архіву не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

 

29. Конкурсна комісія письмово повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його завершення.

 

30. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає директор архіву на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

 

31. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене директору архіву протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

 

32. Рішення директора архіву може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.


 

 

 

Заступник директора

Державного архіву

Запорізької області О.Л. Пилявська