Положення 17

Печать

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державного

архіву Запорізької області

23.02.2010 № 17

 

 

 

Зареєстровано в Головному управлінні

юстиції у Запорізькій області

25.02.2010 за № 4/1405

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертно-перевірну комісію

Державного архіву Запорізької області

 

1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004, Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 17.12.2007 № 184, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2008 за № 14/14705, Державний архів Запорізької області  (далі –Державний архів) утворює експертно-перевірну комісію (далі – ЕПК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду (далі – НАФ) або вилученням документів з нього, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, а також експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, що перебувають у державній чи комунальній власності, експертно-оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності (далі – комісії з проведення експертизи цінності документів).

 

2. ЕПК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕПК затверджуються директором Державного архіву, після чого є обов’язковими для виконання всіма архівними установами, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву.

3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України (далі – Держкомархів), наказами Державного архіву та цим Положенням.

 

4. До складу ЕПК, який затверджується директором Державного архіву, входять фахівці з архівної справи, представники наукових установ і творчої громадськості, інші фахівці відповідно до профілю Державного архіву.

Головою ЕПК призначається заступник директора Державного архіву, а секретарем – головний спеціаліст відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву.

Голова ЕПК організовує роботу комісії згідно з річним планом, затвердженим директором Державного архіву, і звітує про проведену роботу.

Секретар ЕПК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів Державного архіву та архівних установ області рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

 

5. Основними завданнями ЕПК є:

 

науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;

розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;

перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної комісіями з проведення експертизи цінності документів.

 

6. ЕПК приймає рішення про:

 

схвалення і подання на затвердження директора Державного архіву списків джерел формування НАФ, які перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, складених державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями, музеями, бібліотеками (далі – юридичні особи), що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад), та подання таких описів справ на затвердження керівника юридичної особи;

погодження:

описів справ з особового складу юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

номенклатур справ юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та експертні комісії юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування Державного архіву;

актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву, а також юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад;

схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, погодження описів справ з особового складу, номенклатур справ, інструкцій з діловодства Державного архіву та подання таких документів на затвердження директора Державного архіву;

схвалення і подання на погодження з Центральною експертно-перевірною

комісією Держкомархіву (далі – ЦЕПК):

актів про вилучення з НАФ документів, що зберігаються в Державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються у Державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад);

схвалення проектів визначення рангу документів НАФ та подання на затвердження директора Державного архіву актів грошової оцінки документів, що зберігаються у Державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), у юридичних та фізичних осіб;

внесення до НАФ:

документів, що зберігаються у фізичних осіб;

документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.

 

7. ЕПК має право:

контролювати дотримання юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), установлених правил проведення експертизи цінності документів;

вимагати від юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), розшуку відсутніх документів НАФ, документів з особового складу та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

одержувати від юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), відомості та висновки, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

під час розгляду описів справ постійного зберігання та з особового складу

вимагати надання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

інформувати керівників юридичних осіб з питань діяльності їх комісій з проведення експертизи цінності документів;

заслуховувати на засіданнях інформацію керівників юридичних осіб та їх комісій з проведення експертизи цінності документів про якість оформлення документів і формування справ, стан упорядкування, обліку та зберігання документів;

запрошувати на засідання консультантів і експертів фахівців юридичних осіб та членів їх комісій з проведення експертизи цінності документів;

інформувати керівництво Державного архіву з питань, що входять до компетенції ЕПК.

 

8. Засідання ЕПК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються правоможними, якщо присутність членів комісії становить дві третини складу.

Рішення ЕПК з проведення експертизи цінності документів приймаються більшістю голосів, оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК директором Державного архіву.

У разі відмови директора Державного архіву затвердити протокол засідання ЕПК її голова може звернутися із скаргою до ЦЕПК, рішення якої є остаточним.

 

 

 

 

Заступник директора Державного

архіву Запорізької області,

голова експертно-перевірної комісії                                           О.Л. Пилявська