Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву Запорізької області

13.09.2011 № 51

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад державних службовців

у Державному архіві Запорізької області

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області (далі - Порядок проведення іспиту) розроблено для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області (далі – архів) як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 зі змінами, з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668 (далі - Загальний порядок).

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією архіву.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм письмово повідомляється провідним спеціалістом з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (далі – провідний спеціаліст) з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускаються.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

1.7. Порядок проведення іспиту в архіві та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів затверджуються директором архіву, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку проведення іспиту. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті Державного архіву Запорізької області, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 1 до цього Порядку проведення іспиту, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

1.10. Питання 1 – 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», що наведений у додатку 1 до Загального порядку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів, затвердженого директором архіву.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів комплексів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Процедура іспиту складається с трьох етапів:

організаційна підготовка

складання іспиту

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Провідний спеціаліст за погодження з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту.

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсною комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводиться одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом архіву. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, імя та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень архіву та його структурних підрозділів.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета (додаток 2 до цього Порядку проведення іспиту).

Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидатів.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку проведення іспиту. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Заступник директора

Державного архіву

Запорізької області О.Л. Пилявська

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області

Державний архів Запорізької області

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

_____________ (Прізвище, ініціали)

(підпис)

«____» ____________ 20___р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державного архіву Запорізької області та його структурних підрозділів.

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області

Прізвище

ім'я

по батькові

Білет № _____

Дата ________

Оцінювання членами конкурсної комісії

складання іспиту кандидатами

Прізвище, ім’я, по

батькові члена

конкурсної комісії

Оцінка

першого

питання

Оцінка

другого

питання

Оцінка

третього

питання

Оцінка

четвертого

питання

Оцінка

п’ятого

питання

Примітка

Підсумкова оцінка

(спільне рішення)

Додаток 3

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному архіві Запорізької області

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних

службовців конкурсною комісією Державного архіву Запорізької області

від ________________ 20____ року

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

кандидата

Посада, на яку

претендує кандидат

Категорія

посади, на

яку

претендує

кандидат

Номер

білета

Загальна

сума балів

1.

2.

3.

Голова комісії

________________________

(підпис)

_______________________

(ПІБ)

Члени комісії

________________________

(підпис)

_______________________

(ПІБ)

________________________

(підпис)

_______________________

(ПІБ)

________________________

(підпис)

_______________________

(ПІБ)

Секретар комісії

________________________

(підпис)

_______________________

(ПІБ)