Довідка про підсумки роботи архівних установ області за 2013 рік

Довідка

про підсумки роботи архівних установ області за 2013 рік


Діяльність архівних установ області у 2013 році була спрямована на реалізацію Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Указів Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні», від 10.11.2009 № 915/2009 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі», плану заходів щодо посилення соціального захисту колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1052-р, наказів Державного комітету архівів України від 10.11.2009 № 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки», Державної архівної служби України від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки», інших нормативних актів.

Упродовж 2013 року переглянуто грифи секретності справам та документам по 5 фондах. Скасовано грифи секретності 435 справам, з них 75 справам було надано гриф «Для службового користування».

На кошти, що надійшли з державного й місцевих бюджетів, ряд архівних установ області здійснили комплекс заходів щодо поліпшення умов зберігання документів, посилення контролю над організацією охоронного режиму з метою попередження несанкціонованого доступу до архівосховищ, виносу або крадіжок документів, посилення пожежної безпеки, зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ.

З метою покращення умов зберігання документів Державним архівом області проведено перевірки, профілактичні та поточні ремонти систем опалення, водопостачання, електрообладнання.

З метою поліпшення умов зберігання документів протягом року в архівному відділі Енергодарської міськради встановлено додатково 150 пог.м. стелажів. В архівних відділах Запорізької та Мелітопольської міськрад придбано 5 вогнегасників, Великобілозерської, Гуляйпільської райдержадміністрацій та Енергодарської міськради перезаряджено 13 вогнегасників. В архівних відділах Гуляйпільської райдержадміністрації та Енергодарської міськради проведені заміри опору електромереж.

З метою збереження оригіналів особливо цінних документів НАФ, поліпшення їх фізичного стану протягом року Державним архівом області створений страховий фонд на 301 справу (17,8 тис. кадрів), відреставровано 5,2 тис. та відремонтовано 35 тис. аркушів документів. Архівними установами проведено оправлення та підшивку 3,5 тис. справ, закартоновано 35,8 тис. справ.

З метою здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів Національного архівного фонду протягом року архівні установи області провели перевіряння наявності 80,5 тис. справ, які знаходяться на архівному зберіганні, та понад 13,4 тис справ, які зберігаються в 140 установах – джерелах формування НАФ, що складає 116% від програмних завдань. Найбільший обсяг справ перевірили архівні відділи Бердянської, Василівської, Гуляйпільської, Кам’янсько-Дніпровської, Куйбишевської, Михайлівської, Оріхівської, Пологівської, Чернігівської, Якимівської райдержадміністрацій, Запорізької, Мелітопольської, Токмацької міськрад.

У напрямку впровадження сучасних інформаційних технологій у рамках створення галузевої інформаційної системи Укрдержархіву створено і активно функціонує офіційний веб-сайт Державного архіву області.

У 2013 році Державним архівом області продовжувалось поповнення електронної версії фондового каталогу на фонди архіву, покажчиків фондів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад. Завершено роботу з підготовки до видання анотованого реєстру описів фондів дорадянського періоду, продовжувалась робота зі складання путівника й анотованого реєстру описів фондів радянського періоду та періоду незалежності України, зведеного каталогу метричних книг.

Архівними відділами протягом року продовжувалась робота зі створення та поповнення електронних покажчиків про місцезнаходження та збереженість документів з особового складу сільськогосподарських підприємств, які діяли на території районів Запорізької області у 1943-2013 рр., покажчиків фондів Національного архівного фонду, фондів ліквідованих установ, покажчиків до рішень сесій, виконкомів міських рад, розпоряджень міських голів та текстів, які зберігаються в архівних відділах.

З метою контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи і діловодства, якістю упорядкування документів, їх збереженістю та своєчасним передаванням на архівне зберігання Державним архівом області протягом 2013 року проведено перевірки роботи 9 архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад, 2 трудових архівів, 159 установ обласного рівня. Архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад здійснено 322 перевірки установ – джерел формування НАФ.

Проведено 25 семінарів, прийнято участь в роботі 58 семінарів та курсів підвищення кваліфікації, які проводилися іншими установами.

Протягом року експертно-перевірна комісія Державного архіву Запорізької області розглянула описи, представлені 571 установою області загальним обсягом 25 тис. справ управлінської документації, 31 тис. справ з особового складу, що перевищило планові показники на 39%. Експертними комісіями архівних відділів погоджені описи з особового складу організацій, в діяльності яких не утворюються документи НАФ, на 14,8 тис. справ, що вдвічі більше запланованого.

Найбільший обсяг описів був представлений установами міст Бердянська, Енергодара, Запоріжжя, Мелітополя, Бердянського, Василівського, Веселівського, Вільнянського, Гуляйпільського, Запорізького, Оріхівського, Пологівського, Приморського, Якимівського районів.

Рівень упорядкування документів в установах-джерелах комплектування архівних установ у цілому становить 75% .

На 100% упорядковані документи в установах міста Бердянська, Енергодара, 90-97% - м. Токмака, Вільнянського, Гуляйпільського, Кам’янсько-Дніпровського, Михайлівського, Оріхівського, Розівського, Токмацького районів, 80-89 % - м. Мелітополя, Новомиколаївського, Приморського районів.

Здійснювалась робота щодо своєчасного та якісного поповнення Національного архівного фонду документами місцевого значення. У 2013 році архівними установами області прийнято на зберігання понад 35,3 тис. справ Національного архівного фонду. По встановлені строки прийнято на зберігання документи НАФ архівними відділами Великобілозерської, Гуляйпільської, Кам’янсько-Дніпровської, Куйбишевської, Михайлівської, Пологівської, Приморської, Розівської, Токмацької райдержадміністрацій, Бердянської, Мелітопольської, Токмацької міськрад.

Державний архів області, архівні відділи Гуляйпільської, Куйбишевської, Токмацької райдержадміністрацій, Бердянської міськради прийняли на зберігання відео-фотодокументи, Гуляйпільської райдержадміністрації – документи особового походження.

До архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад прийнято 7,4 тис. справ з особового складу 317 ліквідованих установ.

Протягом 2013 року архівні установи області активно популяризували архівні документи.

Державним архівом області спільно із Запорізьким національним університетом, іншими науковими установами підготовлено видання: «Письма семьи Черноусовых» із серії «Забытые дневники» та збірка документів «Перепоховання Івана Сірка в 1967 р.».

Взяли участь у підготовці монографії «Запорізький рахунок Великій війні. 1939-1945», в якій на широкій базі недосліджених раніше архівних матеріалів, мемуарів, споминів, опитувань очевидців вперше у вітчизняній історіографії розкривається історія Запорізької області в роки Другої світової війни.

Працівники архіву взяли участь у Всеукраїнських наукових конференціях «Історія степової України XVII-XX ст.», «Запорізька Січ та українське козацтво».

Підготовлені та експонувалися у приміщенні Державного архіву області та на веб-сайтах облдержадміністрації, Укрдержархіву 16 виставок документів. Архівними відділами підготовлено 17 виставок документів.

Всього за документами архівних установ підготовлено 10 ініціативних інформувань, 2 радіопередачі, 2 телепередачі, в місцевій пресі опубліковано 17 статей.

Активно працювали в цьому напрямі держархів області, архівні відділи Веселівської, Вільнянської, Куйбишевської, Приморської, Чернігівської райдержадміністрацій, Енергодарської міськради.

Щорічно зростає кількість користувачів документної інформації. У 2013 році в читальних залах Державного архіву області та в архівних відділах працювали 975 користувачів документної інформації, з них 569 – в Державному архіві області. Користувачам видано понад 18 тис. справ.

З метою забезпечення виконання вимог законодавства України щодо реалізації конституційного права громадян на звернення протягом року архівними установами області на запити юридичних і фізичних осіб видано 13,9 тис. архівних довідок, в т.ч. Державним архівом області – 3,6 тис., архівними відділами – 10,3 тис. довідок. На особистому прийомі розглянуто понад 6,5 тис. звернень громадян.

Найбільшу кількість запитів виконано архівними відділами Бердянської, Гуляйпільської, Мелітопольської, Оріхівської, Пологівської, Приморської, Якимівської райдержадміністрацій, Бердянської, Запорізької, Енергодарської міськрад.

Разом з тим, у діяльності архівних установ області залишається низка проблем і недоліків, які вимагають невідкладних рішень.

Розпорядженням голови Розівської райдержадміністрації від 07.12.2012 № 417 «Про реорганізацію структури районної державної адміністрації» з 01.01.2013 архівний відділ Розівської райдержадміністрації перейменовано у сектор з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації. Таке рішення не відповідає чинному законодавству, зокрема, абз. 2 статті 11, п. 13 частини першої статті 16, п. 18 частини першої статті 25, абз. 3 статті 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 28 Закону України «Про Національний архівних фонд та архівні установи».

Архівними відділами Бердянської, Енергодарської, Мелітопольської, Токмацької міськрад не вирішено питання надання відділам статусу юридичної особи, відповідно Примірного положення про архівний відділ міської ради республіканського (Автономної республіки Крим), обласного значення.

Тільки на 71% архівосховища архівних відділів обладнані охоронними сигналізаціями, з них лише 8 % - з виведенням на центральні пункти охорони й 8% - на пульти чергових адміністративних будинків райдержадміністрацій та міськрад. На 49% архівосховища обладнані пожежними сигналізаціями. Особливо актуальні ці питання в архівних відділах Бердянської, Великобілозерської, Запорізької райдержадміністрацій, приміщення яких не охороняються або мають окремий вихід.

Так і не вирішене питання про виділення архівному відділу Бердянської міськради приміщення, яке б відповідало діючим нормам зберігання документів і Правилам пожежної безпеки. Не відповідає вимогам до розташування приміщення архівного відділу Великобілозерської райдержадміністрації.

Залишається низьким рівень упорядкування документів в установах м. Запоріжжя (51%), Бердянського (59%), Запорізького (51%), Приазовського (46%) районів.

Понад встановлені строки зберігаються документи НАФ в установах міста Запоріжжя, Бердянського, Василівського, Веселівського, Вільнянського, Запорізького, Мелітопольського, Новомиколаївського, Оріхівського, Приазовського, Якимівського районів.

 

Директор Державного

архіву Запорізької області О.С.Тедєєв