Література

Друк

Новицкий Я. П. Опись архивных дел Мариупольского и Александровского уездных предводителей дворянства // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. - 1904. - Т. 1. - С. 110-137.


Запорізький обласний державний архів і його філіал у м. Мелітополі:
Путівник. - К., 1968. - 296 с.


Чебаненко П. К. З історії партійного архіву Запорізького обкому КП України // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін
/ Архів. упр. УРСР. - К., 1968. - [Т. 1]. Перша секція. Архівознавство. - К., 1968. - С. 78-85.


Державні архіви Української РСР: Короткий довід.
- К., 1972. - С. 102-104.


Государственные архивы Украинской ССР: Справ
. - К., 1988. - С. 139-143.


Государственные архивы СССР: Справ
.: В 2 ч. - М., 1989. - Ч. 1. - С. 510-514.


Тарас Шевченко і Запорізький край / Державний архів Запорізької області
; Упоряд.: Л.Ф. Бортнікова, О.М. Ігнатуша, О.С. Тедєєв. – Запоріжжя, 1992. – 118 с.


Болгарське населення півдня України: Дослідження і документи
. – Вип. 1. / Запорізький державний університет, Державний архів Запорізької області, Запорізьке товариство болгарської культури; Редкол.: М.Д. Некоз, В.С. Орлянський, О.С. Тедєєв. – Запоріжжя, 1993. – 140 с.


Єврейське населення півдня України: Дослідження і документи.
– Вип. 1. / Запорізький державний університет, Державний архів Запорізької області, Єврейська рада Запорізької області; Редкол.: Ф.Г. Турченко, М.Д. Некоз, С.Ф. Орлянський, О.С. Тедєєв, Б.Л. Естеркін. – Запоріжжя, 1994. – 174 с.


Государственный архив Запорожской области // Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии
. - Акрополь. Санкт-Петербург, 1994.- С.46.


Турченко Ф.Г., Ігнатуша О.М. Документальні джерела держархіву Запорізької області з історії населення Запорізького краю (XIX-XX ст.)
// Єврейське населення півдня України: історія та сучасність: Тез. до наук. конф. 27-28 жовтня 1994 р. / Запорізьк. держ. ун-т, Єврейс. рада Запорізьк. обл. - Запоріжжя, 1995. - С. 40-43.


Ігнатуша О. М., Тедєєв О. С. Архівний фонд Олександрівського повітового казначейства (джерелознавчий огляд) // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України
ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. - 1996. - Вип. 1. - С. 149 - 153.


Ігнатуша О. М., Тедєєв О. С. Архівний фонд краєзнавця М. П. Киценка, як джерело знань про творчу діяльність дослідника запорозького козацтва // Запорозьке козацтво. В пам'ятках історії та культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
- Секція I, II. - Запоріжжя, 1997. - С. 153-156.


Збережемо тую славу: Громадський рух за увічнення історії українського козацтва в другій половині 50-80-х рр. ХХ ст. Збірник документів і матеріалів
/ НАН України, Ін-т історії України, Всеукраїнська спілка краєзнавців, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Державний архів Запорізької області; Упоряд.: О.Г. Бажан (керів.), О.М. Ігнатуша, О.С. Тедєєв, О.О. Циганенко, О.А. Шевчук. – К., 1997. – 475 с.


Ігнатуша О. М. Американське представництво на Дніпробуді: документи з фондів Державного архіву Запорізької обл. // Південна Україна XX століття / Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України
ЗДУ - Вип. 1(4). - Запоріжжя, 1998. - С. 45-75.


Ігнатуша О., Шугальова І. Документи Олександрівської міської думи як джерело до вивчення релігійного життя єврейського населення міста та регіону (за документами Державного архіву Запорізької області) // Єврейська історія та культура в країнах центральної та східної Європи:
36. наук, праць: Матеріали конференції 2-5 вересня 1997 / Ін-т юдаїки, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 1998. - Т. 1. - С. 67-70.


Величко О.Г. Заселення греками Олександрівського повіту Катеринославської губернії у ХVIII-XIX ст.
// Україна - Греція: арх. та книжкова спадщина греків України: Наук. зб. - К., 1998. - С. 50-56


Козлова І. Греки півдня України на початку ХХ ст. за джерелами Державного архіву Запорізької області
// Україна - Греція: арх. та книжкова спадщина греків України: Наук. зб. - К., 1998. - С. 70-76.


Бондар В.О. Бібліотечна справа на селі в умовах більшовизації культурно-освітнього процесу 1919-1921 рр.: на матеріалах Державного архіву Запорізької області / Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Збірник наукових праць.
/ Редкол. В.С.Лозицький (відп. ред.) та ін. – К., 1998. - С. 123-128.


Гончарова Н.О. Бібліотеки середніх навчальних закладів Гуляйполя 1917-1919 рр.: на матеріалах Державного архіву Запорізької області / Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Збірник наукових праць.
/ Редкол. В.С.Лозицький (відп. ред.) та ін. – К., 1998. - С. 128-132.


Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-і рр. ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. / Ін-т історії України, Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Державний архів Запорізької області;
Упоряд.: П.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – К., 1999. – 304 с.


Державний архів Запорізької області: Короткий довідник / Державний архів Запорізької області;
Авт.-упоряд.: В.А. Архіпова, С.Т. Білець (ст. упорядник), Т.А. Кравчина, О.А. Сербінова, О.В. Шишкіна. – Запоріжжя, 1999. – 232 с.


Тедєєв О. С., Ігнатуша О. М., Лях К. С. Миколайпільські дочірні менонітські колонії: зі сховищ Державного архіву Запорізької області // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України
ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. - 1999. - Вип. 4(5). - С. 83-100.


Керівники Запорізької області (1939-2000 рр.): Біографічний довідник / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Державний архів Запорізької області, Центральноєвропейський інститут демократичних реформ;
Авт.: Р.Б. Шиханов. – Запоріжжя, 2000 – 72 с.


Керівники міста Запоріжжя (1939-2000 рр.): Біографічний довідник / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Державний архів Запорізької області, Центральноєвропейський інститут демократичних реформ;
Авт.: Р.Б. Шиханов. – Запоріжжя, 2000 – 72 с.


Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С.І. Андросов, Л.С. Анохіна та ін.; ред. кол. О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг, Л.А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г.В. Боряк, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України
. - К., 2000. - С. 76-78.


Козлова И.В. Покровитель науки Євдоким Павлович Гранобарский // Альманах «Созвездие»: Издание региональной программы «Зоряний шлях»
, Запорожье: ИПК «Запорожье», 2000. – №1. – С. 56, 57.


Козлова И.В. Первый голова Александровска П.Л. Захарин
// Альманах «Созвездие»: Издание региональной программы «Зоряний шлях», Запорожье: ИПК «Запорожье», 2000. – №2. – С. 34?35.


Величко О.Г. Николай Киценко: жизнь и судьба
// Альманах «Созвездие»: Издание региональной программы «Зоряний шлях»,, Запорожье: ИПК «Запорожье», 2001. – №7. – С. 16.


Величко Е.Г. Евреи Запорожской области в годы Второй мировой войны / Пятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль"
. - Запорожье, 2001. - С. 115-120.


Козлова И.В. Еврейские учебные заведения на Юге Украины в первой половине ХІХ века (по документам госархива Запорожской области) / Пятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль"
. - Запорожье, 2001. - С. 248-252.


Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
– Запорізьке відділення, Державний архів Запорізької області, Запорізький обласний краєзнавчий музей, Запорізька обласна універсальна бібліотека ім. О.М. Горького; Редкол.: С. Абросимова, А. Бойко, Ю. Головко, В. Мільчев, І. Савченко (відп. секретар), І. Степаненко, О. Тедєєв, Г. Шаповалов. – Запоріжжя, 2002. – 145 с.


Величко О.Г., Козлова І.В. Діяльність Я.П. Новицького (за документами Державного архіву Запорізької області)
/ Матеріали Перших Новицьких читань. Запоріжжя: РА «Тандем ? У», 2002. ? С. 7?12.


Козлова І.В. Мелітопольська центральна бібліотека у 20-ті роки ХХ ст. (за документами Державного архіву Запорізької області)
/ Історія бібліотечної справи на Запоріжжі. Вип. 2: Матеріали обласного семінару. – Запоріжжя, фірма «Поліграф», 2002. – С. 22-26.


Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України XVIII-XX ст
.: Наук.-попул. вид. / Державний архів Запорізької області; Авт.-упоряд.: О.Г. Величко, В.О. Бондар, Н.О. Гончарова, І.В. Козлова, Ю.О. Приймак. – Запоріжжя, 2003. – 140 с.


Козлова И.В. Документы фонда «Запорожское окружное статистическое бюро» про еврейские учебные заведения Гуляйпольского района в 1920-е гг.
/ Седьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль". - Запорожье, 2003. - С. 170-174.


Величко Е.Г. Из истории еврейской общины г. Александровска IX-нач. XX ст. (о культовых религиозных сооружениях и представителях духовных правлений по документам Госархива Запорожской области)
/ Седьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль". - Запорожье, 2003. - С. 122-127.


Величко О.Г., Козлова І.В. Марія Сокіл – співуча українська зірка ХХ ст.
/ Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Випуск XVII. – С. 298?302.


Бондар В.О. Репресивні дії органів ДПУ на Запоріжжі в 20-ті роки ХХ ст
./ Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Випуск XVII. – С. 165?167.


Величко О.Г. Мелитопольская швейная фабрика: десятилетия истории / Восьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2004. - С. 51-58.


Козлова И.В. Учебные заведения еврейского населения Люксембургского района в 1920-е гг. / Восьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2004. - С. 58-65.


Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД;
Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. - C. 272-285


Бондар В.О., Величко О.Г. Українські переселенці з Польщі на теренах Запорізької області в 1944-1946 рр. (оригінальні документи з фондів Держархіву Запорізької області)
// Архіви України. – 2005. ? №4. – С. 200?219.


Бондар В.О., Величко О.Г., Козлова І.В. Запоріжжя під владою окупантів (за спогадами й свідченнями очевидців, учасників руху Опору на території області в 1941-1943 рр.)
// Архіви України. – 2005. ? №1?3. – С. 262?287.


Величко О.Г. З історії “малої” народної війни на Україні (до питання про участь євреїв у антифашистській боротьбі на окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.) / Девятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2005. - С. 194-198.


Козлова И.В. Мознаимы – купцы, заводовладельцы / Девятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2005. - С. 323-328.


Козлова И.В. Из истории Гуляйпольской земской библиотеки
/ Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнавчих читань 7-9 вересня 2004 р., м. Бердянськ. Вип. 3. – Запоріжжя, СПП «Пані Зося», 2005. – С. 3-7.


Запорізький архів. Народна війна. 1941-1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області:
Збірник документів і матеріалів: Наук.,довід. вид. / Державний архів Запорізької області; Авт.-упоряд.: В.О. Бондар, О.Г. Величко (керів.), І.В. Козлова. – Запоріжжя, 2005. – 560 с.


Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-1921: Документы и материалы / Серия: Крестьянская революция в Россия. 1902-1922 гг.: Документы и материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина.
Московская высшая школа социальных и экономических наук; Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского; Федеральное архивное агентство. Российский государственный военный архив, Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный архив Российской Федерации, Центральный архив ФСБ РФ, Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины, Государственный архив Запорожской области, Государственный архив СБУ. – М. – 2006. – 1000 с.


Документи та матеріали до історії приазовських албанців / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького
, Управління культури та туризму Запорізької облдержадміністрації, Державний архів Запорізької області, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Упоряд.: А. Бойко, Л. Брацило, І. Козлова, В. Мільчев, О. Тедєєв. – Запоріжжя, 2006. – 168 с. (Старожитності Південної України; Вип. 18).


Державний архів Запорізької області: Буклет
/ Упоряд.: Бондар В.О., Величко О.Г. , Козлова І.В. – Запоріжжя, 2006.


Бондар В.О., Величко О.Г. Запорізькі євреї – жертви політичних репресій І половини ХХ ст. / Десятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2006. - С. 190-199.


Козлова И.В. Документы фонда «Административный отдел Запорожского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» о еврейском населении Запорожского округа (1924-1930 гг.) / Десятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2006. - С. 230-239.


Бондар В.О., Величко О.Г. Документи про діяльність єврейських релігійних громад у ХІХ ст. (Огляд архівних фондів Державного архіву Запорізької області) / Одиннадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2007. - С. 243-250.


Козлова І.В. Єврейські релігійні громади Гуляйпільського району Запорізького округу у 20-х рр. ХХ ст. (за документами держархіву Запорізької області) / Одиннадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2007. - С. 250-258.


Бондар В.О. Культурно-освітній процесс на селі та трансформація бібліотек в інструмент ідеологічного впливу більшовиків на українське селянство в 1919-1921 рр.
/ Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнавчих читань. Вип. 4. – Запоріжжя, Поліграф, 2007. ? С. 3-9.


Козлова И.В. Из истории Александровской учительской библиотеки шимени А.С.Пушкина.
/ Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнавчих читань. Вип. 4. – Запоріжжя, Поліграф, 2007. – С. 9-13.


Бондар В.О., Величко О.Г. Архівні джерела про діяльність єврейських релігійних громад на Запоріжжі у 20-ті роки ХХ ст. / Двенадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2008. - С. 64-74.


Козлова И. Еврейские религиозные общины Ореховского района в 20?х годах ХХ века / Двенадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов.
/ Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль". - Запорожье, 2008. - С. 74-79.


Голодомори на Запоріжжі 1921-1923 рр, 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. Статті, документи, спогади
/ Альманах «Спокута» №8-9: Наук.-популярне вид./ Обл. ред. кол.: Фролов М.О. (голова), Клепаков О.О. (заст. голови), Ребро П.П. (заст. голови), Тедєєв О.С. та ін. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2008. – 520 с.


Національна книга пам’яті жертв Голодомору в Україні. Запорізька область: Наук. вид.
/ Український інститут національної пам’яті, Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький національний університет, Державний архів Запорізької області. – Запоріжжя: Дике поле, 2008. – 1080 с.


Науково-інформаційний проспект “Знати і пам’ятати. Голодомор 1932-1933 років на Запоріжжі”
/ Державний архів Запорізької області. – 2008. – 16 с.


Голодомор 1932-1933: запорізький вимір: Наук. вид.
/ Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький національний університет Державний архів Запорізької області; Ред. кол.: Турченко Ф.Г. (голова), Чабаненко В.А., Ігнатуша О.М., Ткаченко В.Г., Тедєєв О.С., Стадніченко О.О. (літ. ред.). – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – 320 с.


Бондар В.О. Хлібозаготівельні кризи кінця 1920-х років та Голодомор 1932-1933 років в Україні і середня ланка партійно-радянської номенклатури (за документами Державного архіву Запорізької області)
/ Голодомор 1932-1933: запорізький вимір: Наук. вид. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 59-65.


Величко О.Г., Козлова І.В. Фонди Державного архіву Запорізької області про Голодомор 1932-1933 років
/ Голодомор 1932-1933: запорізький вимір: Наук. вид. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 203-208.