Положення про ДАЗО

Затверджено

розпорядження голови обласної

державної адміністрації

28.11.2007     № 407


П о л о ж е н н я

про Державний архів Запорізької області


1 Державний архів Запорізької області (далі - Державний архів) є структур­ним підрозділом Запорізької обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації і підзвітний та підконт­рольний голові Запорізької обласної державної адміністрації і Держкомар­хіву України.

2 Державний архів у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької обласної ради та цим положен­ням.

3 Основними завданнями Державного архіву є:

3.1 реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, органі­зацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

3.2 внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

3.3 проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, доку­ментознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передо­вого досвіду в практику діяльності архівних установ;

3.4 здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловод­ства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

4. Державний архів відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 забезпечує постійне зберігання, охорону, реставрацію, консервацію:

документів Національного архівного фонду, переданих до Державного архіву органами державної влади, органами місцевого самоврядування, під­приємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, які діють (діяли) на території області;

документів особового походження;

службових видань, що не надходять в установленому порядку до Книжко­вої палати України та бібліотек-депозитаріїв;

документів юридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку надій­шли у власність держави з-за кордону;

страхового фонду копій особливо цінних документів і унікальних докумен­тів, копій документів з історії області, що зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках;

облікових документів Державного архіву та архівних довідників (описів, каталогів, картотек, путівників, компютерних дискет тощо), а також друкова­них видань та інших матеріалів, що входять до довідково-інформаційного фон­ду Державного архіву;

4.2 створює страхові копії та копії фонду користування особливо цінних документів, що зберігаються в Державному архіві, та профільних унікальних документальних памяток незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4.3 проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяль­ності архівних установ незалежно від форм власності та підпорядкування, веде їх реєстр;

4.4 веде державний облік профільних документів Національного архів­ного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них, здійснює контроль за їх збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в них містяться;

4.5 організовує роботу, повязану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4.6 організовує роботу щодо віднесення документів Національного архів­ного фонду до унікальних документів, віднесення їх до Державного реєстру на­ціонального культурного надбання і страхування;

4.7 визначає джерела комплектування Державного архіву документами Національного архівного фонду;

4.8 проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повер­нення, придбання або відтворення в копіях профільних документів, які знахо­дяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються іс­торії області;

4.9 приймає на прохання юридичних і фізичних осіб документи Національ­ного архівного фонду, що є власністю цих осіб, на постійне чи тим­часове зберігання;

4.10 здійснює контроль за дотриманням правил торгівлі антикварними речами в частині продажу архівних документів, реалізовує переважне правило держави на придбання профільних документів Національного архівного фонду в разі їх продажу; звертається до суду з позовом про передачу у власність дер­жави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;

4.11 перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, що перебувають у зоні комплектування Державного архіву, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних доку­ментів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

4.12 здійснює контроль за складанням та дотриманням номенклатури справ підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування та обєднань громадян, що перебувають у зоні комплекту­вання Державного архіву;

4.13 створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів, забезпечує автоматизацію інформаційних процесів;

4.14 надає користувачам документи і довідковий апарат до них, інформує про документи, відомості з яких можуть бути ними використані; забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунто­ваного спростування чи додаткових відомостей про особу;

4.15 забезпечує у межах своїх повноважень охорону відомостей та збереже­ність документів, що становлять державну таємницю; переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, у тому числі скасовує рішення про віднесення інформації до державної або іншої та­ємниці;

4.16 забезпечує видачу архівних довідок, копій документів та іншим шля­хом задовольняє запити фізичних та юридичних осіб;

4.17 публікує в установленому порядку документи Національного архів­ного фонду, випускає довідково-інформаційні видання і посібники з архівної справи та діловодства;

4.18 здійснює науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів районних державних адміністрацій, архівних відділів міських рад;

4.19 складає і подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм та затверджує плани розвитку архівної справи в області, забезпечує їх виконання;

4.20 вживає заходів щодо вдосконалення мережі державних та інших місце­вих архівних установ;

4.21 подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо створення архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних доку­ментів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або ін­ших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного ар­хівного фонду (трудових архівів);

4.22 здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фон­ду, що зберігаються в Державному архіві, у фізичних і юридичних осіб, які пе­ребувають у зоні його комплектування;

4.23 надає допомогу юридичним і фізичним особам, які є власниками доку­ментів Національного архівного фонду, в поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів користування;

4.24 надає платні послуги юридичним і фізичним особам;

4.25 бере участь у плануванні капітальних вкладень на будівництво архів­них установ;

4.26 сприяє залученню фахівців до роботи в архівних установах області, організовує підвищення їх кваліфікації;

4.27 здійснює разом з науковими установами або самостійно наукові до­слідження з архіво- і документознавства, археографії, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діло­водства;

4.28 організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду;

4.29 виконує інші функції, що випливають з покладених на Державний архів завдань;

5 Державний архів має право:

5.1 одержувати в установленому порядку від підрозділів обласної держав­ної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і ор­ганізацій незалежно від форми власності, громадян та їх об’єднань інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього зав­дань;

5.2 вимагати від юридичних та фізичних осіб, які мають архівні докумен­ти, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здій­снити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, прове­дення експертизи цінності таких документів;

5.3 звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх схоронність, права власності на ці документи;

5.4 порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльно­сті архівних установ, які не забезпечують збереженість документів На­ціонального архівного фонду;

5.5 порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у пору­шенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Наці­онального архівного фонду або уповноваженій ним особі;

5.6 установлювати ціни на роботи та послуги, що виконуються держав­ним архівом;

5.7 скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

6 Державний архів у процесі виконання покладених на нього завдань взає­модіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністра­ції, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та обєднаннями громадян.

Працівники Державного архіву мають право на відвідування за його дору­ченням чи дорученням Держкомархіву України архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організа­цій незалежно від форми власності та обєднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороня­ються.

7 Державний архів очолює директор, який призначається на посаду і звіль­няється з посади головою обласної державної адміністрації за погоджен­ням з Держкомархівом України.

Директор має заступника, який за його поданням, погодженим з Держ­ком­архівом України, призначається на посаду і звільняється з посади го­ловою обласної державної адміністрації.

8 Директор Державного архіву:

8.1 здійснює керівництво діяльністю Державного архіву, несе персо­нальну відповідальність за виконання покладених на Державний архів завдань, визначає ступінь відповідальності свого заступника і керівників структурних підрозділів Державного архіву;

8.2 затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обовязки працівників Державного архіву;

8.3 видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

8.4 розпоряджається коштами Державного архіву в межах затвердженого на його утримання кошторису;

8.5 призначає на посаду і звільняє з посади працівників Державного ар­хіву;

8.6 вирішує питання про видачу документів Національного архівного фон­ду, що зберігаються в Державному архіві, юридичним особам у тимчасове користування поза Державним архівом та про доступ користувачів до роботи над документами;

8.7 погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників архівних відділів районних державних адміністрацій.

9 У Державному архіві для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія у складі директора Державного архіву (голова колегії) та його заступника за посадою, а також інших працівників Державного архіву. До складу колегії можуть входити керівники інших струк­турних підрозділів обласної державної адміністрації, представники наукових закладів. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністра­ції за поданням директора Державного архіву.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Державного ар­хіву.

10 Для проведення експертизи цінності документів Державний архів ство­рює експертно-перевірну комісію.

Склад і положення про експертно-перевірну комісію затверджує директор Державного архіву відповідно до типового положення, затвердженого Держкомархівом України.

11 Для розгляду питань ведення науково-дослідної та видавничої роботи у сфері архівної справи та діловодства, вирішення інших питань відповідно до покладених завдань у Державному архіві можуть утворюватися постійно діючі та тимчасові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор Держав­ного архіву.

12 Державний архів утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штат­ний розпис Державного архіву затверджує голова обласної державної адмініст­рації.

13 Державний архів є юридичною особою, має самостійний баланс, ра­хун­ки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Держав­ного Герба України та своїм найменуванням.

 

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації                                     Р.В. Дригинич